Barcelona
06
Nov.
CURS Més Enllà Del Gènere: Incorporem la perspectiva interseccional (3ª Edició)
L'ETNOGRàFICA. ANTROPOLOGIA PER A LA TRANSFORMACIó SOCIAL
Fecha: 06 Nov./15 Dic.  |  Horario: 18:00  |  Lugar: A La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison  |  C/Sant Pere més Baix,7  |  Enlace
Si bé el gènere com a categoria d’anàlisi ens ha servit per evidenciar la forma en què el sistema patriarcal construïa i legitimava les desigualtats socials entre homes i dones en base a una suposada ‘diferència sexual’, és una teoria que ha tendit a enfocar a la “dona” com una categoria social indiferenciada. Les feministes negres i decolonials van cridar l’atenció sobre el fet que aquestes teories elaborades des d’occident no estaven donant resposta a les opressions específiques que elles patien, ja que no existeix una dona universal. A la teoria feminista, on quedava l’anàlisi sobre la raça? Als estudis sobre racisme, on quedava el gènere? De quina manera el gènere i la raça configuren la classe social?

Així doncs, la discriminació per raó de sexe/gènere no es pot entendre de forma aïllada. Ser “dona” és una categoria social que es configura i s’experimenta en constant interacció amb d’altres: origen, classe social, color de pell o orientació sexual, capacitats, etc.

Capitalisme, patriarcat i colonialisme s’articulen i actuen de forma conjunta, configurant les identitats socials i les jerarquies de poder que col·loquen a persones i grups en diferents posicions que condicionen les seves oportunitats. En aquest sistema, els privilegis d’uns es sustenten sobre les opressions dels altres, i és per aquest motiu que cal comptar amb teories i metodologies que ens permetin analitzar de forma crítica la realitat social.

La mirada interseccional presta atenció a la forma en què aquests sistemes combinats d’opressió creen les condicions possibles per a la desigualtat, i també ens convida a revisar la pròpia posició; esdevenint una aposta no només metodològica sinó també política. Contemplar les identitats socials com quelcom construit, complex i canviant ens allunya de concepcions essencialistes, així com dels discursos que naturalitzen la desigualtat social, propiciant apropaments a la realitat més conscients, acurats i crítics.

Amb la voluntat d’afavorir aquest tipus de comprensió, d’anàlisi i de pràctica; aquest curs proposa una introducció a la teoria interseccional des d’un punt de vista teòric per tal de poder aplicar-la en la pràctica. A través de metodologies participatives busquem generar una reflexió que doti d’una mirada crítica, així com proporcionar eines per a l’aplicació, de manera que aquesta sensibilitat pugui ser implementada en projectes, activitats i organitzacions.

Comptem amb la participació de col·lectius de dones que ens explicaran en primera persona la seva forma d'entendre i viure el feminisme, les seves revindicacions, crítiques i formes de resistència. Enguany ens acompanya l'Associació Gitanas Feministas por la Diversidad i el sindicat de dones treballadores de la llar Sindihogar/Sindillar.

Mes informació a: https://letnografica.org/curs-mes-enlla-del-genere-incorporem-la-perspectiva-interseccional/

La Almanaka es un proyecto de Pikara Magazine
Para más información agenda@pikaramagazine.com